Over de Coöperatieve Werkers Vereniging

Met dit bericht is de stap gezet naar daadwerkelijke oprichting van de Coöperatieve Werkers Vereniging.

Het logo is een bewerking van een bestaande illustratie op het internet, welke is gebruikt om de Luxemburgische beweging mee uit te beelden. De rode gebalde vuist staat voor solidariteit en vereniging. De bliksem heeft de gebruikelijke hamer vervangen omdat de blikseminslag krachtiger is dan de klap met de hamer.

Het woord beweging is al veelvuldig gebruikt en misbruikt. Bewegen is bovendien iets wat iedereen doet, wat de indruk zou kunnen geven dat iedereen deel uitmaakt van het CWV. Inspiratie wordt vooral gehaald uit de Nederlands-Duitse traditie van werkersraden volgens het principe van zelfbestuur. Ook het vrije socialisme heeft ons handvatten gegeven. Omdat vrije associatie een kernpunt is van het CWV is er gekozen voor het woord vereniging.

Coöperatie wordt gebruikt in de naam omdat het CWV wil dat er vrijwillig samengewerkt wordt aan het bereiken van sociale, maatschappelijke, economische en culturele doelen van alle inwoners van Nederland.

Met de woorden arbeider en arbeidersbeweging wordt gebroken om afscheid te nemen van alle oude ruzies tussen personen, groepen en partijen die zeiden op te komen voor de arbeider. Het woord werker geeft nog beter dan arbeider aan om wie het gaat, iemand die echt werkt in plaats van iemand die met papieren schuift of speelt met geld.

Flora Tristan, Louis Blanc, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Antonie Pannekoek, Henk Sneevliet en Rosa Luxemburg zijn onze belangrijkste inspiratiebronnen. Stuk voor stuk mensen die allemaal een belangrijke rol hebben gespeeld in de verheffing van de positie van de gewone man en vrouw. Partijen die als voorbeeld hebben gediend zijn de oude Socialistische Partij (1918-1928) en Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (1935-1940).

Het CWV wil de pre-Marxiaanse werkersidealen en de kritiek vanuit de werkersbeweging op de Marxistisch-Leninistisch geïnspireerde personen, groepen en partijen nieuw leven inblazen en in stelling brengen voor de tijd waarin we nu leven en de toekomst.

Veel anarchistische, communistische en socialistische personen, groepen en partijen zijn, ondanks hun goede bedoelingen, blijven hangen in het industriële tijdperk. De bedreigingen van de werkersklasse zijn niet langer alleen fysiek door fabrieken die worden gesloten, ook hebben we te maken met techbedrijven als Google en Facebook die met hun macht het internet en daarmee de vrijheid gijzelen.

Vanzelfsprekend worden de kapitalistische uitbuiters en de fascistische agressors, waaronder hun nieuwe smoelwerk alt-right bestreden waar mogelijk.

Verworpen worden Marx, Engels, Stalin, Lenin, Mao en andere rechts-communistische personen of leiders (op zichzelf al een irritant woord) die de daadwerkelijke idealen van de werkende klasse verkeerd hebben begrepen, uitgelegd en uitgevoerd. Soms met slechte gevolgen voor de werkersbeweging, maar ook zeker misdaden tegen de mensheid. We geloven niet in een omverwerping van de maatschappij en de democratie, maar wel in een vergaande herziening.

We willen ten alle tijden voorkomen dat het CWV een autoritaire, militaristische, centraal geleide partij wordt met een machtig bestuur dat alle beslissingen neemt. Op dezelfde wijze denken wij over de staat. Machtsmisbruik, corruptie, onderdrukking vanuit goede bedoelingen en zelfoverschatting ligt dan op de loer. Om deze redenen willen wij onszelf geen anarchistische, communistische of socialistische partij noemen, maar zijn wij ook geen revolutionaire voorhoede.

De nadruk moet zeker niet komen te liggen op de wolligheid en de slapheid van de parlementaire democratie. De zwakte van de PvdA en ook de SP is voor ons een waarschuwing. Het CWV wil op lokaal niveau wel mee doen aan gemeenteraadsverkiezingen om dicht bij de mensen te blijven staan. Het is van belang dat onze achterban gehoord wordt in een land waar het dagelijks leven sterk beïnvloed wordt door bestuurders en politici. Om die reden is de democratie negeren of verwerpen onverstandig. Het CWV wil om die reden invloed uitoefenen op de landelijke politiek via burgeriniatieven. De grondwet van Nederland wordt gerespecteerd, maar kan wel in de richting van onze idealen veranderd worden.

Het CWV is van plan een van onderaf opgebouwde vereniging te worden. Lokale solidariteit, die verder gaat dan de kapitalistische wetgeving gericht op winst is een uitgangspunt. Actievoeren is van groot belang, we moeten niet bang zijn het werk neer te leggen of te dwarsbomen wanneer belangen van werkers worden geschaad. Vernieuwing in deze acties is een vereiste, het is niet langer genoeg om te zwaaien met vlaggen of om jezelf vast te ketenen aan het bedrijfsterrein. Weg met de platgetreden wegen! Tijd voor goed georganiseerde directie actie op grote en kleine schaal!

Het CWV is een decentrale vereniging. Iedereen die onze idealen omarmt, steunt of onderschrijft mag gebruik maken van de naam, het logo. We erkennen als CWV dat de behoeften van de werkers en de burgers kunnen verschillen per provincie, stad of dorp. Om die reden mag het Idealenprogram geïnterpreteerd worden naar wens, zolang de geest van de idealen maar nageleefd wordt.

We werken graag samen met andere organisaties en partijen die de sociale zaak behartigen.

Lokale productie van goederen is van belang omdat daarmee onafhankelijkheid van het kapitalistische bedrijfsleven werkelijkheid wordt.

Het CWV omhelst de doe-het-zelf aanpak waarin er veel wordt samengewerkt. Aangaande eigendom wordt er uitgegaan van de principes dat het is natuurlijk voor de mens om externe eigendommen te hebben, maar dat deze nooit als persoonlijk bezit mogen worden gezien. Delen en van elkaar lenen dragen bij aan de onderlinge solidariteit en zijn een krachtig wapen tegen het kapitalisme. Enkel wat door het eigen denken of werken gemaakt wordt, mag gezien worden als eigendom. Om die reden zijn wij voor gemeenschappelijk eigendom en niet voor publiek eigendom.

Een belangrijk doel voor CWV is het radicaal tegengaan van de steeds extremer wordende scheefgroei tussen arm en rijk. Via allerlei uitzonderingen op wetten en regels kunnen rijken enorm profiteren van nationale en internationale mogelijkheden om fiscale voordelen te halen, geld weg te sluizen of op oneerlijke wijze de belasting te ontduiken.

Het CWV is van mening dat identiteitspolitiek de belangen van werkers overal ter wereld schade heeft toegebracht of naar de achtergrond heeft gedrongen. Vele linkse partijen overal ter wereld die zich hiermee hebben ingelaten ondervinden hier nu negatieve gevolgen van. Het CWV richt zich wel op de strijd voor een gelijke positie van man en vrouw. Dit is een onderscheid dat vanaf de geboorte bestaat. Andere vormen van identiteit zijn bedacht en geconstrueerd om de klassenstrijd in nog meer groepen te verdelen.

Deze groepen strijden in toenemende mate ook nog eens met elkaar omdat hun belangen niet altijd overeen komen. We geloven niet in het bestaan van het blanke ras of het zwarte ras, er is enkel een mensenras. We geloven niet in homoseksualiteit, we zien enkel mensen van het hetzelfde geslacht die elkaar lief hebben. We kiezen hiermee voor een positie van kleurenblindheid, sekseblindheid, genderblindheid etc. We zien alle mensen als een individueel, waardig persoon met rechten. Tot slot wijzen we nogmaals op de grondwet, met name artikel 1, die het uitgangspunt is van onze gedachten en daden met betrekking tot deze kwestie.

Advertisements